Hotline: 0936.636.232

THS. PHAN SƠN

THS. PHAN SƠN

  • Giảng viên cao cấp về nhân sự
  • Giám đốc Bộ phận tư vấn Quản trị – Học viện Quản trị HRD Academy
  • Nguyên Giám đốc nhân sự – Tập đoàn Tecomen
  • Nguyên Quản lý nhân sự – Tập đoàn Viettel và Vingroupts-phan-son

blank

blank