Hotline: 0936.636.232

HPM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH: ĐIỀU CHỈNH MÔ HÌNH, CẤU TRÚC KINH DOANH & HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG CHO KHOÁ ADB

Một chiến lược kinh doanh hiệu quả kèm theo việc thực hiện xuất sắc là sự đảm bảo tốt nhất cho thành công của mọi tổ chức. Một doanh nghiệp tồn tại trong một môi trường thay đổi gồm những thay đổi trong: công nghệ, các giá trị xã hội, tập quán tiêu dùng, các điều kiện kinh tế, các chính sách và thậm chí trong các chuẩn mực về ô nhiễm môi trường thì có thể gặp những nguy cơ, thách thức cũng như những cơ hội lớn.

Khoá học giám đốc điều hành

Ngày 24/04/2022, Học viện HPM đã tổ chức chương trình đào tạo: Điều chỉnh mô hình, cấu trúc kinh doanh và Hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp bền vững cho khoá Giám Đốc nâng cao (ADB). Chương trình được giảng dạy bởi TS Phan Tất Thứ cùng với sự tham gia của 24 anh chị học viên đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc của nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau.

Nội dung chương trình:

  • Thiết kế và điều chỉnh các mô hình kinh doanh
  • Cấu trúc kinh doanh và phương pháp đổi mới
  • Quy trình hoạch định và quản trị chiến lược
  • Xây dựng giải pháp và các kịch bản chiến lược

Sau khi tham gia chuyên đề này, các anh chị học viên sẽ nắm được nguyên lý thiết kế và điều chỉnh các mô hình kinh doanh; nắm chắc quy trình đổi mới hệ thống và ứng dụng vào cải tiến cấu trúc, quy trình, SP/DV; biết quy trình hoạch định chiến lược, xây dựng giải pháp và kịch bản chiến lược.

Một số hình ảnh tại lớp học

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành

Khoá học Giám đốc điều hành