HPM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÂN SỰ PHÙ HỢP CHO DOANH NGHIỆP – XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP CHO CEO28

Nền kinh tế ngày càng phát triển khiến cho nhu cầu nhân lực ở các doanh nghiệp ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Do đó, đứng ở vị trí “người cầm quân”, các lãnh đạo, quản lý cần có tầm nhìn, chiến lược nhân sự đúng đắn, phù hợp từ […]