Hotline: 0936.636.232

Đào tạo nhận thức chung ISO 9000 tại Công ty phát triển nguồn nhân lực IRE

HPM – Tư vấn ISO: Đào tạo nhận thức chung ISO 9000 tại Công ty phát triển nguồn nhân lực IRE

Ngày 01/08/2014, Chuyên gia đào tạo của HPM tiến hành đào tạo Nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 cho toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty phát triển nguồn nhân lực IRE. 

blank

blank