Hotline: 0936.636.232

  • KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

    Những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt tạo ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn, mạnh mẽ nắm lấy tầm nhìn và không ngừng thúc đẩy nó tới khi hoàn thiện. – Thomas Hardy Khóa học giám đốc điều hành (CEO) Giám đốc điều hành (CEO) là người phụ trách điều hành doanh nghiệp […]

    Xem thêm