Hotline: 0936.636.232

CG. Nguyễn Hoàng Hải

Chuyên ngành đào tạo/tư vấn : Quản trị chiến lược

Thẻ điểm cân bằng (BSC);

Mô tả công việc (JD):

 • Hệ thống đo lường hiệu suất (KPI)
 • Năng lực lãnh đạo; Hành vi tổ chức
 • Kỹ năng bán hàng và quản lý đội nhóm
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Quản trị rủi ro
 • Quản trị tài chính
 • Hệ thống thông tin quản lý (MIS)
 • Quản trị hệ thống công nghệ
 • Hệ thống ERP
 • Phân tích vĩ mô và Phân tích ngành kinh tế
 • Phân tích hoạt động kinh doanh
 • QTKD quốc tế; Tài chính – Ngân hàng;

blank

blank