HPM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH: ĐIỀU CHỈNH MÔ HÌNH, CẤU TRÚC KINH DOANH & HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG CHO KHOÁ ADB

Một chiến lược kinh doanh hiệu quả kèm theo việc thực hiện xuất sắc là sự đảm bảo tốt nhất cho thành công của mọi tổ chức. Một doanh nghiệp tồn tại trong một môi trường thay đổi gồm những thay đổi trong: công nghệ, các giá trị xã hội, tập quán tiêu dùng, các […]

HPM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÂN SỰ PHÙ HỢP CHO DOANH NGHIỆP – XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP CHO CEO28

Nền kinh tế ngày càng phát triển khiến cho nhu cầu nhân lực ở các doanh nghiệp ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Do đó, đứng ở vị trí “người cầm quân”, các lãnh đạo, quản lý cần có tầm nhìn, chiến lược nhân sự đúng đắn, phù hợp từ […]