HPM TỔ CHỨC KHOÁ HỌC CHO KCN NAM CẦU KIỀN: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP & LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Trên thực tế, quản trị dòng tiền chính là việc doanh nghiệp đưa ra những chiến lược kinh doanh, thực hiện các kế hoạch và có sự đánh giá để điều chỉnh sự luân chuyển ra vào của dòng tiền trong doanh nghiệp. Việc quản trị này nhằm mục đích hướng tới tối đa lợi […]